Zhotovenie účelovej mapy - cenník

Mapy sa zhotovujú hlavne  ako podklad územno plánovacej dokumentácie, alebo podklad pre územné plánovanie, alebo projektový podklad pre stavebné konanie (zastavovací plán, koordinačný výkres, vytyčovacie výkresy), alebo geodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, alebo geodetický základ pre správu území, prípadne územne orientovaný informačný systém. Zvláštnou kategóriou máp sú štátne mapové diela určené k využitiu vo verejnom záujme alebo ako súčasť katastra nehnuteľností. K týmto mapám sa uvedené cenníkové položky nevzťahujú.

 

Zhotovenie mapy obsahuje hlavne technologické fázy sústredenia využiteľných jestvujúcich  geodetických a mapových podkladov, vyšetrenie obsahu polohopisu, výškopisu a popisu mapy, zhustenie alebo obnova jestvujúcej siete geodetických bodov, podrobné meranie obsahových prvkov (objektov) mapy, využitie a prepracovávanie aktuálneho obsahu jestvujúcej mapy, vyhotovenie kartografického originálu a dokumentácie geodetickej polohovej a výškovej siete analogovej mapy, alebo zhotovenie grafických a ďalších dát digitálnej mapy. Podstatné okolnosti zhotovenia mapy sa uvedú v technickej správe.

 

Sadzba v rozpätí uvedených hodnôt závisí hlavne na:

odsekmožnosti prepracovania jestvujúcich máp

odsekpodmienok obtiažnosti meračských prác v teréne

odsekobsahu, rozsahu a hustote meraných a technologicky spracovávaných dát

odsekpresnosti a mierke mapy

odsekforme spracovania meraných dát (analógová alebo digitálna v zadanom  grafickom systéme, štruktúre a formáte)

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Polohopis intravilán mapa 1:200 nebo 1:250 ha 282,- 747,-
2 Polohopis intravilán mapa 1:500 ha 216,- 548,-
3 Polohopis intravilán mapa 1:1000 nebo 1:2000 ha 166,- 465,-
4 Polohopis extravilán všetky mierky ha 133,- 266,-
5 Výškopis intravilán i extravilán, všetky mierky ha 66,- 166,-