Ponuka vybraných geodetických a kartografických činností.

Firma IsGeo vznikla v roku 2002 na základe ukončenia činnosti najvačšej geodetickej spoločnosti v regióne Žiaru nad Hronom, spoločnosti GEOLAND. Odtiaľ pochádza takisto aj jadro firmy s bohatými skúsenostami z viacerých oblastí geodézie, ktoré vo svojej činnosti nadväzuje na prácu tejto spoločnosti.

Geodetické podklady pre výstavbu a projektovanie

odsekZistenie a zhodnotenie jestvujúcich mapových podkladov

odsekVyhľadanie a overenie podzemných inžinierskych sietí a ich geodetické zameranie

odsekZameranie záujmového územia alebo staveniska v mierke 1:2000 až 1:50

odsekVytyčovanie priestorovej polohy a tvaru stavieb

odsekKontrolné merania a merania deformácií

Geodetické práce v katastri nehnuteľností

odsekZhotovenie geometrického plánu

odsekVytyčovanie hraníc a pozemkov

Špeciálne geodetické práce v podnikoch

odsekŠpeciálne geodetické práce pri zostavovaní a prevádzkovaní technologických zariadení

odsekUrčenie priestorových vzťahov žeriavových dráh

Vyhotovenie podkladov pre geografické informačné systémy

odsekVektorizácia mapových podkladov

odsekZhotovenie mapových podkladov v digitálnej forme

odsekZameranie inžinierskych sietí a ich zapracovanie do GIS

odsekGeodetické činnosti pri budovaní a aktualizácií informačných systémov o území

Príklady využiteľnosti laserového skenovania

odsekSkenovanie a 3D modely potrubí a technológií v priemysle (modelovanie potrubných systémov a konštrukcií)

odsekSkenovanie a 3D modely budov a interiérov – architerktúra a projekcia (zdokumentovanie skutkového stavu budov)

odsekSkenovanie a 3D modely dopravných stavieb

odsekSkenovanie a 3D modely polohopisu a výškopisu terénu

odsekSkenovanie a 3D modely lomov a skládok materiálu – určovanie kubatúr

odsekSkenovanie a 3D modely kultúrnych pamiatok