Zhotovenie profilu terénom, vodným tokom, stavebným alebo inžinierskym objektom - cenník

Pozdĺžne alebo priečne profily sa zhotovujú obvykle ako podklad pre prípravu a projektovanie polohy a výšky hlavne líniových inžinierskych stavieb, kde pre dané účely nie je nevyhnutný nový mapový podklad pruhu územia a je možné využíť jestvujúce dostupné mapy obsahujúce aspoň polohopis.

 

Výkon obsahuje technologické fázy polohového vytýčenia lomových bodov pozdĺžneho profilu podľa polohového určenia zadaného projektantom, alebo polohového vytýčenia priečnych profilov na v teréne stabilizovanom pozdĺžnom profile, zamerania staničnej alebo polohy podrobných bodov profilu, zamerania výšky podrobných bodov trigonometrickou nebo geometrickou niveláciou a vyhotovenia grafickej dokumentácie v dohodnutej mierke  polohy a výšok alebo digitálnej dokumentácie v dohodnutom  systéme, štruktúre a formáte dát. Podľa potreby sa vyhotoví i technická správa.

 

Sadzba v rozpätí uvedených hodnôt závisí hlavne na:

odsekhustote alebo odľahlosti meraných podrobných bodov profilu

odsekobtiažnosti podmienok merania

odsekforme výslednej dokumentácie

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Pozdĺžny profil terénom 100m 15,- 30,-
2 Pozdĺžny profil vodných tokov 100m 22,- 40,-
3 Pozdĺžny profil ciest a diaľnic 100m 17,- 33,-
4 Pozdĺžny profil železníc a železničných vlečiek 100m 25,- 66,-
5 Priečny profil terénom 30m 10,- 20,-
6 Priečny profil vodných tokov 30m 15,- 28,-
7 Priečny profil ciest a dialníc 30m 13,- 27,-
8 Priečny profil železníc a železničných vlečiek 30m 18,- 52,-