Určenie kubatúry hmoty - cenník

Výkon sa prevádza ako podklad pre projektovanie odstránenia jestvujúcej hmoty, pre projektovanie terénnych úprav a pre zistenie kubatúry pri tažbe zásob nerastných surovín, a to ako pri postupe lomovej steny, tak na haldách.

 

Výkon obsahuje polohové a výškové zameranie terénneho reliéfu alebo prevzatie polohopisu a výškopisu a ich digitalizáciu z jestvujúcej aktuálnej mapy, výpočet kubatúry podľa polohového a výškového zadania projektanta. V prípade zisťovania kubatúry vytaženej suroviny sa určuje rozdiel medzi stavom lomovej steny po určitom časovom intervale - obvykle po jednom roku. Pri haldách  je nutné vedieť  pôvodný povrch pod haldou (ak sa určuje objem celej haldy), alebo stav pred a po určitom časovom intervale (pri určovaní zmeny - prírastok či úbytok). Podľa potreby sa vyhotoví technická správa.

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Podrobné polohopisné i výškopisné zameranie, výpočet objemu 100 m3 6,- 11,-