Priestorové a podrobné vytýčenie polohy a tvaru alebo výšky objektu stavby - cenník

Výkon sa vykonáva na stavbách podľa záväznej geodetickej časti platnej projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní ktorá je podkladom pre stavbu objektu v priestore a v rozmeroch daných platným stavebným projektom. Objektom sa pre dané účely rozumie i hranica trvalých alebo dočasných záberov, križovanie projektovaných a jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a pod.

 

Výkon obsahuje vytýčenie polohy alebo výšky objektu (alebo jeho časti), alebo súčastne polohové a výškové vytýčenie a označenie každého vytýčeného bodu vhodnou značkou umožňujúcou naväzujúcu stavebnú alebo montážnu činnosť. Jednotlivé body sa geodeticky vytyčujú buď z vytyčovacej siete alebo z bodov už skôr vytýčených, označujúcich podľa projektu priestorovú polohu objektu (hlavná polohová čiara, hlavná polohová os, hlavné body trasy líniovej stavby, hlavné výškové body stavby a pod.). Značky vytýčených bodov sa odovzdávajú na mieste, súčastne s protokolom o vytýčení, a to buď technickému dozoru investora alebo menovanému stavbyvedúcemu.

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Objekt štandardnej presnosti projektovanej priestorovej polohy bod 2,- 27,-
2 Objekt vysokej presnosti projektovanej priestorovej polohy bod 27,- 83,-
3 Bod objektu jednotlivo samostatne vytyčovaný bod 17,- 166,-