Podzemné a nadzemné vedenia - cenník

Výkon sa prevádza obvykle ako polohopisná zložka máp pre prípravu a projektovanie stavieb alebo ako podklad pre vyňatie staveniska pri zahájení stavieb. Výkon obsahuje technologické fázy obstarania podkladov z dokumentácie správcu, overenie polohy v teréne detektorom alebo inými dohodnutými spôsobmi, vyznačenia lomových bodov trasy, zameranie polohy trasy a súvisiacich objektov inžinierskej siete na novozriaďované alebo jestvujúce geodetické body, kresba v dohodnutej mierke prípadne zoznam súradníc meraných bodov, alebo grafické dáta v dohodnutom systéme. Podľa potreby sa zadovážia schvalovacia alebo iná doložka správcu o správnosti a úplnosti určovanej trasy inžinierskej siete. O podstatných náležitostiach diela sa vyhotoví technická správa.

 

Sadzba v rozpätí uvedených hodnôt závisí hlavne na:

odsekobtiažnosti obstarania podkladov z dokumentácie správcu (správcov)

odsekkvalite podkladov

odsekna tom, či sa sieť vyhľadáva detektorom a v akých podmienkach

odsekpodmienkach obtiažnosti merania v teréne

odsekhustote meraných lomových bodov trasy

odsekvýslednej forme analógovej alebo digitálnej dokumentácie

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Zistenie priebehu podzemného vedenia u správcu 100m 2,- 5,-
2 Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadávaním elektromagnetickým detektorom 100m 9,- 25,-
3 Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadávaním elektromagnetickým detektorom 100m 12,- 28,-
4 Zameranie a zobrazenie priebehu podzemných i nadzemných vedení 100m 25,- 32,-