Kontrolné meranie plohy tvaru objektu, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby - cenník

Výkon sa prevádza za účelom geodetickej kontroly, ktorou sa dokumentuje postup stavby v súlade  s priestorovým umiestnením a tvarom objektov daným platným projektom a vyhotovuje  sa predpísaná geodetická časť dokumentácie skutočného prevedenia.

 

Výkon zahrňuje geodetické zameranie polohy, výšky, tvaru alebo vybraných a podľa projektu záväzných geometrických parametrov stavby, pri kontrolných meraniach overenie presnosti predchádzajúcich vytýčení alebo porovnania projektovaných a skutočných geometrických parametrov už postavených objektov, vyhotovenie preberacieho protokolu a v prípade geodetickej časti dokumentácie skutočného prevedenia, vyhotovenia tejto dokumentácie v predpísanej forme. Poloha a výška trasy podzemnej inžinierskej siete a podzemných objektov sa zásadne geodeticky dokumentuje pred zakrytím.

 

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Stavebné objekty s priestorovou skladbou bod 20,- 30,-
2 Stavebné objekty liniové, dráhy, cesty, tunely, mosty (nie podzemné vedenie) bod 23,- 32,-
3 Ostatné liniové stavebné objekty (podzemné vedenie) bod 16,- 21,-
4 Meranie a výpočty súradníc bod 17,- 23,-
5 Technická nivelácia km 27,- 50,-
6 Presná nivelácia km 50,- 133,-