Bodové polia - cenník

Geodetické body sa zriaďujú ako polohový alebo výškový základ podrobného merania  polohopisu alebo výškopisu máp, vytyčovanie priestorovej polohy stavieb, zameriavanie skutočného vyhotovenia stavieb, určovanie posunov a pretvorenia objektov, pre vytyčovanie hraníc pozemkov a pozemkových úpravách a zhotovenia geometrických plánov.

 

Výkon zahŕňa stabilizáciu prípadne signalizáciu bodu geodetickou značkou, zameranie polohy alebo výšky bodu (príp. obidvoch), výpočet súradníc alebo výšok (príp. obidvoch) v celoštátnom alebo miestnom súradnicovom systéme, vyhotovenie geodetických alebo nivelačných údajov o bode a vyhotovenie zoznamu súradníc a výšok, tiež prípadného celkového prehľadného grafického znázornenia siete bodov. Sadzba v rozpätí uvedených hodnôt závisí hlavne na podmienkach obtiažnosti stabilizácie, signalizácie a merania, presnosti určenia polohy alebo výšky bodu.

 

Poznámka: Stabilizáciou podľa položky 1 sa rozumie stabilizácia kamennou meračskou značkou M1, M2, M3 alebo normalizovanou značkou z plastu, prípadne obetónovanou trubkou.

Kód Položka MJ cena od.. cena do..
1 Stabilizácia geodetickou značkou bod 10,- 23,-
2 Meranie a výpočty súradníc bod 17,- 32,-
3 Technická nivelácia km 27,- 50,-
4 Presná nivelácia km 50,- 133,-